Bao nhiêu bạn nhận ra ngọn núi này?

Bao nhiêu bạn nhận ra ngọn núi này
🏞🏔🗻🏕⛺️

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đại dương, nước, ngoài trời và thiên nhiên