Chúc mừng các bạn đơn CBTP đã ra COE

Chúc mừng các bạn đơn CBTP đã ra COE, chuẩn bị xách hành lý lên và đi thôi
Hoa Anh Đào đang nở rộ.
Bài viết trước đó Đơn Nhật Lại Về!