Khai giảng khóa ngoại ngữ Miễn Phí tại Thủ Đô!

Chúc mừng các bạn đã gia nhập gia nhập cộng đồng ngoại ngữ Miễn Phí tại Thủ Đô!

Chúc các thành viên học tập một cách khoa học, nghiêm túc để nhận kết quả nghiêm túc.