THỜI KHÓA BIỂU ( Áp dụng 25/3 đến 30/5)

Thông báo lịch học ( Áp dụng 25/3 đến 30/5)
– Lớp SC Hàn Quốc Miễn phí 05 ( 19h – 21h Thứ 3,5 phòng 304)
– Lớp SC Hàn Quốc Miễn phí 06 ( 19h – 21h Thứ 4,6 phòng 304)
– Lớp SC Tiếng Nhật Miễn phí 07 ( 19h – 21h Thứ 3,5 phòng 305)
– Lớp SC Tiếng trung Miễn phí 08 ( 19h – 21h Thứ 3,5 phòng 305)

Xem thêm